Tòa án Điện Bàn

Tòa án – Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

Tòa án – Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao và Quy chế phối hợp số 01/QCPH-VKS-TA ngày 09/4/2018 của Liên ngành Viện kiểm …

Xem chi tiết »

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC, ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao và Kế hoạch số 519/KH-TA, ngày 16/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Năm 2021, Tòa án nhân …

Xem chi tiết »
X